Privacy verklaring Results! Personal Training, Yoga & Pilates

Naam organisatie:
Results! Personal Training
Buitenhoflaan 64, 2352CL Leiderdorp
lieke@resultspersonaltraining.nl
06-25575870

1. De organisatie vraagt u (betrokkene) om onderstaande persoonsgegevens:
– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer, indien er een schriftelijke machtiging tot automatische
incasso is afgegeven
– Relevante medische historie
2. Het doel van deze gegevens is:
– Het onderhouden van de ledenadministratie
– Het aanmaken van een persoonlijk account in het online portaal Virtuagym
– Facturatie en incasso
– Het informeren via email: nieuwsbrief, roosterwijzigingen, vakantiesluiting e.d.
– Medische historie: het afstemmen van de trainingen op de fysieke
(on-)mogelijkheden en doelen van de deelnemer teneinde op een veilige en
verantwoorde wijze resultaten te behalen.
3. De organisatie verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor
uitvoering van bovengenoemde doelen.
4. De persoonsgegevens verstrekt aan Results! worden niet verstrekt en/of
doorverkocht aan andere organisaties.
5. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het persoonlijk portaal van Virtuagym.
De betrokkene heeft hier direct inzage in en kan zelfstandig de informatie aanpassen.
6. Bij beëindiging van de overeenkomst zullen de persoonsgegevens binnen 1 jaar
verwijderd worden. Indien betrokkene de persoonsgegevens eerder verwijderd wil
hebben kan een schriftelijk verzoek hiertoe ingediend worden bij de organisatie. Na
indiening van dit verzoek zullen de persoonsgegevens binnen 1 maand verwijderd
worden.
7. De betrokkene is niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken. Bij het niet
verstrekken van de gevraagde gegevens kan er echter geen overeenkomst worden
aangegaan. Het verstrekken van relevante medische historie is niet verplicht voor het
aangaan van de overeenkomst.
8. Persoonsgegevens die betrekking hebben op de medische historie verkregen door
derden, zoals bijvoorbeeld de behandelend fysiotherapeut, zullen alleen dán
uitgewisseld worden na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
9. De betrokkene heeft het recht
– op inzage, correctie en verwijdering van de eigen persoonsgegevens
– om de Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens in te trekken
– om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
10. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op
schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze toestemming is
gegeven via bijgevoegd toestemmingsformulier en na kennisneming van de
privacyverklaring.
11. De organisatie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of
profilering.

Personal trainer Leiderdorp